Ordinær generalforsamling 2021

Husk generalforsamlingÅrets generalforsamling afholdes digitalt via Lifesize torsdag den 10. juni kl. 19.

Alle andelshavere har modtaget indkaldelse elektronisk via vores administrator. Indkaldelsen er udsendt sammen med en grundig vejledning i hvordan Lifesize fungerer, og følgende bilag

I mailen finder du også en fuldmagt, i tilfælde af at du ikke kan deltage i generalforsamlingen.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være foreningen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag kan sendes på ab.bjerringhus@gmail.com eller i postkassen
i porten.

Der vil være følgende dagsorden:

 1.  Valg af dirigent og referent.
 2. Bestyrelsens beretning.
 3. Forelæggelse af årsrapport og eventuel revisionsberetning samt godkendelse af årsrapporten.
 4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget til godkendelse og beslutning om fastsættelse af boligafgiften.
 5. Forslag.
  a) Vedtægtsændring vedr. digital generalforsamling. Ny § 23a – se side 5.
  b) Opdateret husorden
 6. Valg til bestyrelsen.
  Vickie Mortensen er på valg for 2 år.
  Patricia Kjerulf er på valg for 2 år.
  Nyt bestyrelsesmedlem for 1 år.
  Suppleanter 1-2 stk.
 7. Valg af revisor.
 8. Eventuelt.

Ønsker du at gøre indsigelse mod afholdelse af en virtuel generalforsamling, skal du fremsende en indsigelse til bestyrelsen senest den 1. juni 2021. Modtages ingen indsigelse fra andelshaverne, betragtes det som en stiltiende accept fra foreningens medlemmer.

Vi ses online til vores generalforsamling den 10. juni 2021.


Opdatering den 10. juni 2021
Tak for jeres deltagelse og velkommen til de to nye bestyrelsesmedlemmer. Så snart referatet foreligger fra administrator, kommer det op på hjemmesiden sammen med de øvrige vigtige dokumenter.